Forretningsbetingelser​

Disse ​betingelser er gældende for al rådgivning ydet af Advokatfirma Hessner, med mindre andet skriftligt er aftalt.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hessner er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokaterne hos Advokatfirmaet Hessner er omfattet af Advokatsamfundets tilsyn - og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf., retsplejelovens §126. Herudover gælder de advokatetiske regler. ​De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside https://www.advokatsamfundet.dk/.

Ydelsens art og omfang

Ved modtagelse af en sag anerkendes dette ved brev eller e-mail, hvor opgavens omfang om muligt beskrives.

Honorar

Vores honorar fastsættes i overensstemmelse med de advokatetiske regler på baggrund af det anvendte tidsforbrug, den interesse og værdi sagen repræsenterer for klienten, det ansvar der er forbundet med sagen, sagens kompleksitet og omfang, vilkårene for arbejdets udførelse samt det opnåede resultat.

Vi giver gerne honorarstimat, såfremt klienten ønsker det, ligesom vi om muligt gerne indgår aftale om fast pris for en given opgaven. Visse opgaver ydes dog altid til et fast honorar inklusive moms.

I øvrigt henvises til retsplejelovens §126.

Fakturering

Vi fakturer som udgangspunkt vores bistand, når sagen er afsluttet. I sager der strækker sig over længere tid, fakturer vi sædvanligvis måneds- eller kvartalsvis for den bistand, vi har ydet i den forgange periode.

Klienten kan blive anmodet om at forudbetale et a conto honorar. Størrelsen heraf afhænger af sagens omfang.

Betalingsbetingelse

​Netto 14 dages fra faktureringsdato. Ved forsinket betaling beregnes renter og der påløber rykkergebyr fra forfaldsdato i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Vores udlæg til vores eksempel tinglysnings-, registrerings- eller retsafgift, omkostninger til syn og skøn samt udlæg til attester m.vv., kræves som udgangspunkt forudbetalt.

Klientmidler

Alle klientmidler, der betros af Advokatfirmaet Hessner, forvaltes efter Advokatsamfundets og retsplejelovens regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

Advokatfirmaet Hessner har Nordea som hovedbankforbindelse, og medmindre andet aftales, vil betroede midler blive indsat på klientkonti i Nordea.

Persondata og fortrolighed

Klienten er forpligtet til at oplyse sit navn, adresse, cvr-nr. eller cpr-nr. i forbindelse med sagen oprettelse samt legimitere sig ved fremvisning af pas eller kørekort og sygesikringsbevis, hvis advokaten anmoder om det.

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejeloven og lovgivningen om persondata.

Kommunikation

Medmindre andet aftales, vil en del af kommunikationen med klienten, herunder fortrolig kommunikation, ske pr. e-mail.

Forsikring

Alle advokater hos Advokatfirmaet Hessner er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan.

​Arkivering

Som hovedregel opbevarer vi alle sagsakter i fem år regnet fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest i forbindelse med sagens afslutning.

Klager

Lever rådgivningen ikke op til klientens forventninger anmoder vi om, at der i første omgang rettes henvendelser til den sagsansvarlige for muligt at opnå en forligsmæssig løsning.

Findes en løsning ikke kan klienten klage over advokaten og/eller salæret til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

Værneting

'evt. tvister kan alene indbringes for danske domstole og/eller Advokatnævnet.

Vores ydelser er i enhver henseende underlagt dansk ret.

​✔ Erfarin​g i den danske lovgivning siden 1976​

Adresse

​​Advokatfirmaet Hessner

​Nørregade 27,
​3300 Frederiksværk

Kontakt

Telefon: ​47 72 41 21

Fax: 47 72 02 77

E-mail: advokatfirmaet@hessner.dk

CVR: ​58487015

Åbningstider

Mandag - torsdag:​ 9.00 - 15.00

Fredag: 9.00 - 14.00

Telefontid: 9.00 - 15.00